ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

          วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ตั้งอยู่ที่ 555 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 5/3 ถนนพหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี สังกัด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          สัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ ตราประจำวิทยาลัย สีประจำวิทยาลัย และดอกไม้ประจำวิทยาลัย ซึ่งมีความหมายและรายละเอียดดังนี้

ตราประจำวิทยาลัย

ความหมายของตราประจำวิทยาลัย

รูปพระวิษณุกรรม           หมายถึง      สัญลักษณ์แห่งการศึกษาด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา สาขาวิชาต่างๆ ทางการอาชีวศึกษา 

รูปโครงสร้างอะตอม      หมายถึง     อนุภาพของสิ่งต่างๆ ในจักรวาลที่มีอนุภาคก่อกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ เป็นผลนำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการใช้งาน และดำรงชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุข

สีประจำวิทยาลัย

ความหมายของสีประจำวิทยาลัย

สีชมพู สีฟ้า           หมายถึง      พลังแห่งความรัก ความสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดีงามก่อกำเนิดความเจริญต่อตนเองและสังคม

 

คำขวัญประจำวิทยาลัย                           

                                                                         ความรู้ดี คนดี สังคมดี

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี     หมายถึง   ความงาม ความเจริญ ความเป็นหนึ่งของผู้เรียน วิชาการวิชาชีพและคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย