คณะผู้บริหาร

นางสาวพรพิมล อาสนะทอง
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

นายโอภาสเฉลยพงษ์
ผู้จัดการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพรเทพศรีสม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวัชรินทร์พาอ่อน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางอนุธิดานาเวียง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ