คู่มือประจำตัวนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและระเบียบต่าง ๆของวิทยาลัยฯ ที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน-นักศึกษาควรทราบ เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วิทยาลัยฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษาทุกคนในการปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของวิทยาลัยฯ