สาขาวิชา/

สาขางาน

รับจำนวน    ค่าใช้จ่ายแต่ละภาคเรียน    
      ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ค่าธรรมเนียมอื่น  รวม
  1. การบัญชี 45 คน       500 

2,584

 1,200 4,284
  2. การตลาด 45 คน       500 2,584  1,200 4,284
  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 คน        500 2,584  1,200 4,284 
  4. ช่างไฟฟ้ากำลัง 90 คน        500 2,895  1,200 4,595 
  5. ช่างยนต์   90 คน       500 2,895  1,200  4,595