” เป้าหมายของการศึกษา
คือการสร้างคุณค่าให้กับทุกคน “

เป้าหมายของวิทยาลัย

 1. นักเรียนเข้าเรียนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาโครงสร้างหลักสูตรร้อยละ 75 โดยมีงานทำและศึกษาต่อร้อยละ 80
 2. นักเรียนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งแรกก่อนสำเร็จการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
 3. ให้บริการด้านเทคโนโลยีวิชาการและวิชาชีพชุมชนจำนวน 12 กิจกรรมหรือโครงการต่อปีการศึกษา
 4. จัดกิจกรรมและโครงการหรือเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม ความเป็นไทย และสากล จำนวน 10 กิจกรรม หรือโครงการ

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

 1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเป็นประชาคมอาเซียน
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการด้านการอาชีวศึกษาแก่ชุมชน
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มอาชีวศึกษาผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่น
 5. ส่งเสริม และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา
 6. ส่งเสริมการประเมินทางสมรรถนะทางวิชาชีพและการประเมินมาตรฐานทางการศึกษาชาติของผู้สำเร็จการศึกษา
 7. จัดระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
 8. ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก