หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

            เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากำลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประ กอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถลือกวิธีการเรียนตามศักยภพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี  เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน   เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนเละท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สาขาวิชาที่เปิดสอนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จำนวน  1  รายวิชา

สาขางาน-นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

          มุ่งเน้นให้สามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพนักบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย บริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย สามารถบริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพนักบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

เพิ่มเติม..

สาขาวิชาที่เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจจำนวน  4  รายวิชา

สาขางานการบัญชี

             สามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพด้านการบัญชีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี บริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านการบัญชีด้วยตนเอง ปฏิบัติงานด้านบัญชีครบทั้งวงจรตามหลักการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการวางระบบบัญชีปฏิบัติงานเกี่ยวกบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชีและปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เพิ่มเติม..

สาขางานการตลาด

               สามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพการตลาด ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานการตลาดบริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการตลาดด้วยตนเองปฏิบัติการด้านการตลาดตามหลักการ และกระบวนการโดยใช้เทคนิคและวิธีการวิจัยการตลาด

เพิ่มเติม..

สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

               สามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานธุรกิจดิจิทัล บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลด้วยตนเอง ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

เพิ่มเติม..

สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

             สามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีกด้วยตนเอง ดูแลและตรวจสอบ การป้องกันการสูญเสียของสินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

เพิ่มเติม..

สาขาวิชาที่เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน  2  รายวิชา

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

             สามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพไฟฟ้ากำลังที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางกรณี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานไฟฟ้ากำลัง บริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพไฟฟ้ากำลังด้วยตนเอง ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสื่อสารของอาคาร โรงงาน และตรวจสอบซ่อมบำรุงไฟฟ้า

เพิ่มเติม..

สาขาเทคนิคเครื่องกล

              สามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพซ่อมบํารุงยานยนต์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านยานยนต์ บริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบํารุงยานยนต์ด้วยตนเอง บริการระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บริการระบบไฟฟ้ายานยนต์ บริการระบบเครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต์ บริการระบบปรับอากาศยานยนต์

เพิ่มเติม..