ยกเลิกประกาศ การปิดเรียนกรณีพิเศษ

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ได้ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตามประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นั้น

               เนื่องด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 284 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยมีเนื้อหาเป็นการแจ้งกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

               เพื่อให้การบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลดีต่อนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จึงกำหนดแนวทาง ดังนี้

  1. ให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
  2. กำหนดให้ปิดเรียนเป็นการปกติตามวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 รวมเป็นวันหยุดยาว 6 วัน โดยไม่ต้องจัดตารางเรียนชดเชย
  3. กำหนดให้เปิดเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  26  กรกฎาคม  2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *