ประวิติความเป็นมา

พ.ศ.๒๕๕๑ เริ่มก่อตั้งสถานศึกษาเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ บนเนื้อที่ ๗ ไร่
๑ งาน ๓๐ ตารางวา โดยก่อสร้างอาคารชั้นเดียวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน ๑๓ ห้องเรียน ๓ ห้องปฏิบัติการ  รับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าเรียน
และได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒
อนุญาตให้จัดตั้งวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในนามโรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
โดยมีนางสาวพรพิมล อาสนะทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต นายชัช เต่าสุวรรณ เป็นผู้จัดการ
และนายธเนศ สิงห์สูง เป็นผู้อำนวยการ
พ.ศ.๒๕๕๒ เปิดสอนหลักสูตรประกาศยนีบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี การขาย
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ.๒๕๕๓ ขยายหลักสูตรประกาศยนีบัตรวิชาชีพ สาขายายยนต์
และไฟฟ้ากำลัง และเพิ่มหลักสูตรประกาศยนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓
รับนักศึกษาเข้าเรียนจำนวน ๒๔๑ คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น
๓๘๑ คน มีบุคลากร จำนวน ๒๒ คน
พ.ศ.๒๕๕๔ ก่อสร้างอาคารช่างอุตสาหกรรม และรับนักศึกษาใหม่
เข้าเรียน ๑๘๖ คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น ๕๖๗ คน มีบุคลากร
จำนวน ๒๒ คน และในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เปลี่ยนชื่อคำนำหน้าจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีว
ศึกษาหนองม่วง
พ.ศ.๒๕๕๕ ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๒๘๐ คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น ๖๘๐คน
และบุคลากรทั้งสิ้น ๓๖ คน
พ.ศ.๒๕๕๖ ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๒๘๐ คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น ๖๘๐ คน
และบุคลากรทั้งสิ้น ๓๖ คน
พ.ศ.๒๕๕๗ ขออนุญาตเปลี่ยนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๘ ขออนุญาตเปลี่ยนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๙ ขออนุญาตขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขาเทคนิคยานยนต์
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๕๗๐ คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น ๔๑ คน
พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ โดยมีนายโอภาส เฉลยพงษ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
พ.ศ.๒๕๖๑ ขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) และ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) และ
ขออนุญาตเปิดหลักสูตรทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ โดยมีนายทศพล ศิลลา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
และนายโอภาส เฉลยพงษ์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง