จุดประสงค์สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยมุ่งสร้างนักเรียน-นักศึกษา ทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและ การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกตใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการบัญชี
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานบริการทางการบัญชีตามหลักการและกระบวนการทางธุรกิจ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกตใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

1. นักบัญชี (Accountant)
           แน่นอนว่าเรียนบัญชีอาชีพที่ทำได้แน่นอนเลยก็คืออาชีพนักบัญชี หน้าที่หลักคือการทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินให้กับบุคคลหรือองค์กร โดยนักบัญชีมีอยู่ในทุกๆ วงการ ตำแหน่งนี้จะไปทำหน้าที่ให้กับสถานประกอบการ กิจการส่วนบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลก็ได้
2. ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
           เป็นผู้ให้บริการทางการบัญชี ตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน มีหน้าที่ดูตัวเลขทางบัญชีและเซ็นเอกสารรับรองการบัญชีของบริษัท
3. พนักงานธนาคาร
           ให้บริการทางด้านการเงิน ให้คำปรึกษา การเปิด-ปิดบัญชี การลงทุนต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
           ให้คำปรึกษาแก่องค์กรเกี่ยวกับเรื่องภาษี อย่างภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือบริษัท ให้คำแนะนำด้านการยื่นภาษี
5. นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
           ชี้แจงต้นทุนสินค้าและการบริการ กำหนดและควบคุมต้นทุนของสินค้าและบริการที่ผลิต และให้คำปรึกษาในการวางแผนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ
6. อาชีพอื่นๆ
ตามที่ตนเองต้อง หรือตามความถนัดและความชอบของตนเอง

ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา

นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มทวี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวแก้วมณี  หุ่นดี
ครูผู้สอน

นางสาวกมลชนก  จันทร์สุข
ครูผู้สอน

นางสาวพรพิมล  รอดพี้
ครูผู้สอน

ภาพกิจกรรมสาขาวิชา