สาขาการตลาด

เรียนการตลาดได้อะไร

          วิทยาลัยมุ่งสร้างนักเรียน-นักศึกษา ทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

          เพราะว่าอาชีพของบัญชีถือเป็นสายงานที่ทุกองค์กรต้องมี และเป็นที่ต้องการอยู่ตลอด จึงทำให้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูง ในทุกองค์กรต้องมีนักบัญชี และต้องมีการทำบัญชีประเภทต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นคนเรียนบัญชีไม่ต้องกลัวว่าเรียนจบแล้วจะตกงาน

สาขาการตลาดเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหญ่ และสามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น ดิจิตอล มาเก็ตติ้ง (Digital Marketing) และ การสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communications) เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มเรียนพื้นฐานของสาขาการตลาด เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior), การจัดการขาย (Sales management), การตลาดระดับโลก (Global marketing ) เป็นต้น

จบจากสาขาการตลาด จะทำงานได้หลากหลาย เช่น ที่ปรึกษาด้านการตลาด นักโฆษณา นักวิเคราะห์การตลาดและอื่นๆ

ต่อโปรโมชั่นสมัครเรียน

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม

เทอมแรก 1,700 ตลอดหลักสูตร 3 ปี 16,700

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565

แผนการศึกษา

ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติ

ผู้ที่จบ ม.3

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

ทุนทางวิทยาลัยและทุน กยศ

ครูวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด

นางสาวสร้อยสุดา แก้วบุญน้อย

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสาววิรัญศรา อาสนะทอง

ครูผู้สอน

นางสาวลักษสุดา กองแก้ม

ครูผู้สอน