ข้อมูลทั่วไป

อัตลักษณ์ (Identity)

น้ำใจดี   มีฝีมือ

อัตลักษณ์ (Identity)

น้ำใจดี   มีฝีมือ

ปรัชญาของสถานศึกษา (Philosphy)

คุณธรรม คุณภาพ มาตรฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการอาชีวศึกษาคุณภาพ ผู้เรียนเป็นคนดี

สำเร็จการศึกษามีอาชีพ

พันธกิจ (Mission)

  1. บริหารจัดการศึกษาอาชีวที่มีคุณาพ

  2. ผลิตทรัพยากรบุคคลสายวิชาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

  3. ให้บริการเทคโนโลยี วิชาการ และวิชาชีพ

  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเป็นไทยสูงเชื่อมโยงกับสังคมโลก